Stanovy Klubu českých turistů, oblast Praha

 1. P o s l á n í 
   
  1.  
   1. Klub českých turistů, oblast Praha je spolek, vzniklý jako dobrovolná organizace dle zákona č. 68/1951 Sb. o dobrovolných organizacích a shromážděních schválením svých stanov Ministerstvem vnitra ČR dne 21.3.1990 pod č.j. AVS/1-412/90 a následnou přeregistrací jako občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů potvrzenou Ministerstvem vnitra ČR dne 2.11.1990 pod č.j. VSP/1-3021/90-R. Po rekodifikaci občanského práva, transformaci občanských sdružení na spolky a nabytí účinnosti nového občanského zákoníku je od 1. 1. 2014 spolkem ve smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L1297
     
   2. Navazuje na přerušovanou činnost Klubu českých turistů a Českého svazu turistiky ČSTV. Sdružuje zájemce o turistiku žijící v České republice, především na území hlavního města Prahy, ale i v zahraničí. Svým členům zabezpečuje turistický a společenský program, jehož cílem je především tělesný a duševní rozvoj osobnosti, poznávání své vlasti a ostatních zemí světa, poznávání přírody, památek, kulturního dědictví a jejich ochrana a úcta k vlasti.
    Pracuje s dětmi a mládeží a vytváří pro ně celoroční volnočasové programy v kolektivu svých vrstevníků a s náročností odpovídající jejich věku.

    Také vytváří programy pro aktivní trávení volného času seniorů a napomáhá tak naplňovat jejich důstojné stáří. 
   3. V Klubu českých turistů (KČT) plní funkci oblasti. Pro záležitosti výslovně neupravené těmito stanovami platí pravidla upravená stanovami KČT (spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku u MS v Praze pod spisovou značkou L1293) 
     
   4. Další činností KČT, oblast Praha je uskutečňovat své cíle prostřednictvím výkonu předmětu podnikání - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3:
    • Zprostředkování obchodu a služeb
    • Velkoobchod a maloobchod
    • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
    • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
    • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.
      
 2. Z á k l a d n í   u s t a n o v e n í
   
  1. Název spolku je Klub českých turistů, oblast Praha (ve zkrácené podobě je užíváno též KČT, oblast Praha, případně ve zkratce KČT Praha). 
    
  2. Sídlem KČT, oblast Praha je Praha. 
    
  3. Působnost je v České republice, především na území hlavního města Prahy.
  4. Nositelem činnosti KČT, oblast Praha jsou odbory KČT, oblast Praha (dále jen odbory).
    
  5. Právní subjektivitu má KČT, oblast Praha a registrované odbory KČT, oblast Praha. Jejich jménem jedná jejich statutární orgán.
    
  6. Orgány oblasti jsou:
    
   1. Oblastní konference
   2. Statutární orgán a oblastní výbor KČT, oblast Praha
   3. Oblastní kontrolní komise

    ​Statutární orgán může být monokratický (předseda) nebo kolektivní (předseda a místopředseda/ové) dle rozhodnutí oblastní konference. Za statutární orgán oblasti jedná předseda, příp. místopředseda (při kolektivním statutárním orgánu), a to každý samostatně.
     
  7. Symbolem KČT, oblast Praha je znak KČT, oblast Praha (viz příloha).

 

 1. P o d m í n k y   č l e n s t v í  
     
  1. Členem se může stát každá fyzická a právnická osoba, která souhlasí s posláním a stanovami KČT, oblast Praha.
  2. O přijetí člena, jeho vyloučení či vyškrtnutí rozhoduje odbor.
    
  3. Členství zaniká vystoupením, vyškrtnutím, vyloučením nebo úmrtím.
    
  4. KČT, oblast Praha rozlišuje formy členství dle stanov KČT, kap. III
    
   1. individuální členství v odboru na základě podané přihlášky a zaplacení členských příspěvků na příslušný rok (individuálně nebo formou rodinné známky)
   2. přidružené členství prostřednictvím odborů založených při KČT, oblast Praha
   3. spolupracující členství na základě uzavřené smlouvy o součinnosti mezi KČT, oblast Praha a právnickou osobou
   4. čestné členství 
     
  5. Práva člena KČT, oblast Praha
    
   1. vlastnit členský průkaz KČT a prokazovat se jím, 
   2. podílet se na činnosti KČT, oblast Praha podle svého zájmu a možností,
   3. podílet se na všech výhodách, poskytovaných členům KČT, oblast Praha,
   4. podávat návrhy a uplatňovat své názory k činnosti KČT, oblast Praha,
   5. být informován o činnosti a hospodaření KČT, oblast Praha,
   6. může volit a být volen do orgánů KČT, oblast Praha od l8 let,
   7. být přizván na všechna jednání orgánů KČT, oblast Praha o své osobě. 
     
  6. Povinnosti člena KČT, oblast Praha:
    
   1. respektovat a ctít tradice KČT, oblast Praha, 
   2. chránit přírodní a kulturní bohatství, 
   3. podle svých možností a zájmů se podílet na činnosti KČT, oblast Praha, 
   4. řídit se stanovami KČT, oblast Praha, 
   5. chránit a zvelebovat majetek KČT, oblast Praha, 
   6. řádně a včas platit členské příspěvky.     

 

 1. O r g a n i z a č n í   z á s a d y
   
  1. KČT, oblast Praha tvoří členové odborů KČT, oblast Praha. Tyto se mohou ustavit při počtu nejméně 5 členů (z toho alespoň 1 starší 18 let). 
    
  2. Členství není věkově omezeno. Odbory se mohou členit na oddíly a mohou je tvořit i samostatné oddíly a to i oddíly dětí a mládeže.
    
  3. Po ustavení se odbor registruje v sídle KČT, oblast Praha, který po zavedení do evidence přidělí evidenční číslo.
    
  4. Nejvyšším orgánem odboru je členská schůze nebo konference, která se schází nejméně 1 x ročně a mj. volí výbor odboru včetně předsedy, statutární zástupce odboru, kontrolora nebo kontrolní komisi a stanovuje jim délku funkčního období. Na schůzi je nutná 50 % účast členů odboru starších 18 let nebo pozvaných delegátů. Rozhoduje se nadpoloviční většinou.
    
  5. Požádá-li o to alespoň 1/3 členů, musí být svolána členská schůze do 30 dnů.
    
  6. Nejvyšším orgánem KČT, oblast Praha je konference, kterou tvoří delegáti ze všech odborů KČT, oblast Praha. Na konferenci je nutná 50 % účast pozvaných delegátů. Rozhoduje se nadpoloviční většinou.
    
  7. Konference KČT, oblast Praha mimo jiné:
   1. volí a odvolává předsedu KČT, oblast Praha, který je zároveň předsedou výboru KČT, oblast Praha, místopředsedu/y KČT, oblast Praha, kteří jsou zároveň místopředsedou/y výboru KČT, oblast Praha, a další členy výboru.
   2. Určuje, zda bude Statutární orgán KČT, oblast Praha monokratický (předseda) nebo kolektivní (předseda a místopředseda/ové)
   3. volí a odvolává své zástupce a náhradníky do ÚV KČT.
   4. volí a odvolává kontrolní komisi KČT, oblast Praha. 
   5. stanovuje počty členů volených orgánů a stanovujejim délku funkčního období.
   6. projednává a schvaluje činnost a hospodaření orgánů KČT, oblast Praha, rozpočet KČT, oblast Praha a výši členských příspěvků pro KČT, oblast Praha.
   7. schvaluje stanovy KČT, oblast Praha a jejich změny, 
   8. rozhoduje o všech otázkách, které si ke svému rozhodování stanoví, 
   9. dvoutřetinovou většinou se rozhoduje o zániku, rozdělení či sloučení KČT, oblast Praha, o zřízení svých podniků případně obchodních společností, o majetkovém vstupu do jiných organizací.
     
  8. Nesejde-li se na členské schůzi nebo konferenci potřebný počet členů či delegátů, může se konat náhradní schůze nebo konference o půl hodiny později na stejném místě a se stejným programem. Rozhoduje pak většina (v případech dle čl. 21.h. pak 2/3 většina) přítomných členů či delegátů, pokud má toto příslušná organizační složka zakotveno v organizačním nebo jednacím řádu.
    
  9. Kandidáty na členy orgánů KČT, oblast Praha navrhují odbory a odstupující orgány KČT, oblast Praha. 
    
  10. Požádá-li o to nejméně jedna třetina odborů, bude svolána mimořádná konference KČT, oblast Praha nejdéle do 60 dnů. 
    
  11. V případě potřeby může být svoláno shromáždění předsedů či zástupců odborů, které může rozhodovat např. o programových a organizačních záležitostech KČT, oblast Praha, pokud nejsou tyto záležitosti vyhrazeny konferenci, nebo pokud rozhodování o nich konference vyhradí tomuto shromáždění.
    
  12. Výbor KČT, oblast Praha
    
   1. je v období mezi konferencemi řídícím, metodickým a statutárním orgánem, svolává konferenci KČT, oblast Praha 
   2. je hospodářským střediskem (pro správu té části majetku, kterou odbory nemohou pro její rozsah či náročnost zvládat), 
   3. pečuje o rozvoj programu a vytváření optimálních materiálních podmínek a o výchovu vedoucích a dalších metodických pracovníků, 
   4. podle podkladů odborů vede aktuální evidenci odborů a jejich členů, funkcionářů a metodických pracovníků. 
   5. vykonává další činnosti, kterými ho pověří konference KČT, oblast Praha.
   6. pečuje o rozvoj a údržbu značení turistických tras dle přesunů.
     
  13. Výbor KČT, oblast Praha zastupuje zájmy KČT, oblast Praha při jednáních se státními institucemi a orgány samosprávy, schvaluje rámcové smlouvy s jinými organizacemi, a to i v zahraničí, schvaluje statuty svých podniků, případně obchodních společností.
    
  14. KČT, oblast Praha zajišťuje zejména organizační, metodickou a poradenskou činnost, případně výrobní a vydavatelskou činnost. Vydává neperiodické tiskoviny. K zajištění svojí činnosti zřizuje sekretariá

 

 1. U s t a n o v e n í   o   z r u š o v á n í,   s l u č o v á n í   a   r o z d ě l o v á n í 
   
  1. Dva i více odborů se mohou sloučit do většího odboru rozhodnutím členských schůzí - konferencí všech slučujících se odborů. Za stejných podmínek se může stávající odbor rozdělit na dva či více jednotek při dodržení ustanovení o nejmenším počtu členů odboru a ustanovení Občanského zákoníku.
    
  2. KČT, oblast Praha a jeho odbory mohou vstupovat do dalších organizací se souhlasem svých konferencí.
    
  3. Členská schůze (konference) odboru rozhoduje i o jeho zrušení a po dohodě s výborem KČT, oblast Praha o majetkovém vypořádání.
    
  4. Odbor zaniká též při poklesu počtu členů pod 5 nebo není-li žádný člen starší 18 let.
    
  5. O zrušení KČT, oblast Praha, jeho sloučení s jinou organizací a o jeho případném rozdělení se na více organizací může rozhodnout pouze konference KČT, oblast Praha při současném řešení majetkového vypořádání

 

 1. Z á v ě r e č n á   u s t a n o v e n í
   
  1. Vztah ke KČT a k právnickým osobám s vlastní právní subjektivitou je stanoven smlouvou o součinnosti.
    
  2. Toto úplné znění stanov bylo schváleno konferencí KČT, oblast Praha konané dne 18. února 2022 a nabývá platnosti tímto schválením